Новините Сега

Новините Сега

Новини

Започна приемът на заявления за еднократната помощ от 300 лв. за ученици

Spread the love

Агенцията за социално подпомагане започна да приема заявления за еднократна помощ от 300 лв. за ученици, записани в I, II, III, IV и VIII клас за учебната 2023/2024 година.

Сумата се изплаща на два пъти. Половината от размера може да бъде получена след влизане в сила на заповедта за отпускане, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. За получаването на втората част от помощта не е необходимо повторно подаване на документи.

Право на подпомагане имат всички деца, независимо дали учат в държавно, общинско или частно училище, при условие, че живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството си.

Помощта се предоставя на родители и осиновители, приемни семейства/семейства на близки и роднини, настойници и попечители без значение от размера на техните доходи.

Документи се подават до 15 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след записване на детето в съответния клас за учебната 2023/2024 г. Изключение се прави в случаите, в които поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но за не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

От тази година са в сила важни изменения в този вид помощ, отпускана за покриване на част от разходите на родителите при подготовката на ученици в началото на учебната година. Досега я получаваха само семействата на ученици, записани в I и VIII клас. Право на това подпомагане вече ще имат и записаните във втори, трети и четвърти клас, независимо дали училището е държавно, общинско или частно, при положение, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

Как и къде се подава заявление

Заявление-декларация за отпускане на помощта можете да подадете в дирекциите „Социално подпомагане“, както следва:

лично, като носите своята лична карта (за справка);

чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;

по електронен път с квалифициран електронен подпис;

по електронен път чрез електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

 Заявления-декларации за отпускане на еднократните помощи са публикувани в раздел „Социално подпомагане“, подраздел „Семейни помощи“, Рубрика „Документи“ ТУК – Приложение № 11 – заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас по реда на чл. 10а от ЗСПД, и Приложение № 12 – заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас по реда на чл. 10б от ЗСПД.

Към попълненото заявление се прилагат следните документи, ако от дирекция „Социално подпомагане“ не могат да получи информация по служебен път: копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител; удостоверение от учебното заведение, че детето (децата) е записано в съответния клас – когато заявлението е подадено преди 15.09.2023 г.
 

Кога помощта подлежи на връщане

Помощта подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Също така, ако ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване съответно на първи, втори, трети, четвърти или осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.
 

Помощта се връща и ако ученикът в рамките на един месец от учебната година е допуснал отсъствия от 5 учебни часа без уважителни причини. 

 

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *